Opakowania, reklamówki – Wrocław

worki, pojemniki, środki czystości, naczynia jednorazowe

KATEGORIE

POLITYKA Prywatności.

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
strona i sklep internetowy www.opakowania-wroclaw.pl

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych

Użytkowników jest
PERFEKT Łukasz Czajkowski
ul. Łęczycka 14/10
53-632 Wrocław

Adres do korespondencji i przesyłki
Perfekt Łukasz Czajkowski
ul. Paczkowska 26
50-505 Wrocław

Adres email: biuro@opakowania-wroclaw.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 897-162-95-26 REGON : 020128240
1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w
zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda
niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację
uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania
ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub
ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu można
skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub
proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania
wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może
odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez
obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich
należności wobec ADMINISTRATORA.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania,
zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz
zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
opisanej w REGULAMINIE .

4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie
„newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten
systematycznie był coraz wyższy.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za
zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania
korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: DPD lub innej firmie
kurierskiej oraz Kancelaria Doradców Podatkowych „Prokar” s.c. Bogdan SEIDEL i s-ka,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 899-00-18-054,
w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane
klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w
sklepie
8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie
następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki
produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy
dodatkowo NIP.
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
o – dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
o – dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji –
zaleznie od tego, który jest dłuższy;
o – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez
okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
– po tym okresie są usuwane
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego
danych osobowych przez ADMINISTRATORA.